Carlos Velo 2, 1º andar · 32500 O Carballiño 988530011 carballinocca@gmail.com comerciocarballino.org

Solicitude de asociación en CCA Carballiño

O seu nome (requerido)

Seu e-mail (requerido)

Asunto

Mensaxe 

Política de Protección de Datos

Aviso Legal

Benvido á páxina web da Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto.

POR FAVOR LEA A INFORMACIÓN CONTIDA NESTES APARTADOS ao obxecto de coñecer as condicións e termos de uso do portal. O usuario deberá aceptar as presentes condicións e termos de uso que teñen carácter vinculante, reservando a Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto o dereito para modificalas.

A Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial dos contidos accesibles desde a páxina web.

O usuario non poderá acceder á páxina web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida, non poderá interferir o uso dos devanditos servizos e/ou información por outros terceiros, non poderá tentar o acceso nin acceder a sitios, servizos, sistemas informáticos ou a redes conectadas sen autorización ou identificación cando a mesma sexa preceptiva para o acceso, nin mediante actos de intrusión (hacking) ou por calquera outro medio non autorizado.

Termos de uso

Os servizos e información ofrecidos pola páxina web son totalmente gratuítos. A Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto resérvase o dereito de modificar as condicións ou termos de uso da páxina web sen necesidade de previo aviso. O uso da páxina web réxese polo ordenamento xurídico español e polo contido deste aviso legal. Calquera controversia derivada da interpretación, execución e/ou uso, será sometida á competencia dos Xulgados e Tribunais de Ourense.

Responsabilidade

A Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto non se fai responsable en ningún caso de ningún dano que se puidese causar a un terceiro polos usuarios da páxina web como consecuencia do uso ilegal ou inadecuado da mesma, nin como consecuencia dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela, nin dos sitios vinculados á mesma. Os responsables serán os usuarios ou terceiros causantes dos danos.

Política de Protección de Datos

Os datos persoais que sexan facilitados a través deste sitio web, serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados aos ficheiros de carácter persoal dos que será responsable a Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto onde serán conservados de forma confidencial, sendo a súa finalidade o poder atender e procesar adecuadamente as solicitudes de consulta remitidas e que estes datos sexan utilizados con fins estatísticos, así como poder informarlle e transmitirlle información dos servizos ofrecidos pola Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto notificacións do seu interese, séndolle enviados estes a o seu correo electrónico. Coa remisión dos seus datos, Ud. Presta o seu consentimento expreso para que a Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto poida levar a cabo o tratamento automatizado, sempre para o cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

Así mesmo, con relación aos datos persoais solicitados na forma prevista na presente cláusula, infórmase os usuarios que teñen recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais. Os referidos dereitos poderán ser exercitados, ben polo usuario, ben polo seu representante legal ou titor, mediante a remisión dunha solicitude escrita e asinada, á seguinte dirección:

Nome: Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto.

Dirección: Rúa Carlos Velo nº 2 1º (32500 Carballiño-Ourense)

A solicitude deberá conter o nome e apelidos do usuario, fotocopia do DNI, así como o contido da petición que desexa realizar, no seu caso.

Grazas por ler o Aviso Legal da páxina web da Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto.